Onze diensten  

Ik ben ook alles wat nimmer onthuld
Ergens in mij nog staat te wachten

A.Mussche

 
Introductie
Diensten
Agenda
Personalia
Algemene voorwaarden
Vragenlijsten
Literatuurlijst

Links

Contact
 

Coachen

Supervisie

Therapie
Intervisie Trainingen Familie-opstellingen
Organisatie-opstellingen Onderwijsopstellingen Consultatie-opstellingen
Bijscholingen systemische concepten voor supervisoren en coaches

Coachen
Vrijwel iedereen kent periodes in zijn/haar werk, waarin het naar je gevoel niet goed loopt. Je zit niet lekker in je vel, de samenwerking met je collega's en/of leidinggevende kent fricties, je zingeving ontbreekt. Vaak lukt het je om deze periodes te boven te komen. Het kan ook dat je steun of hulp nodig hebt om de tijd te nemen voor jezelf en je te bezinnen op wat er om je heen en met jezelf gebeurt, je te focussen op wat werkelijk belangrijk voor je is en hoe je dat vorm wilt geven in je werk
Een coachingstraject kan je ondersteuning bieden bij deze ontwikkeling.

Meestal spreken we een intake gesprek af, waarin we je doelen voor het traject vaststellen en de manier bespreken waarop je eraan wilt gaan werken. Aan het einde van dit gesprek beslissen wij beiden of we het idee hebben dat er een goede werkrelatie opgebouwd kan worden. Dan volgen 8 gesprekken en een evaluatiegesprek, dus in het totaal 10 gesprekken.
Dit geeft je de tijd en de gelegenheid om alternatieven voor jezelf te ontwikkelen en deze uit te proberen in je werksituaties, daarop te reflecteren en vervolgens verder bij te stellen.


Supervisie
Wanneer je werkzaam bent in een professie die zich richt op ondersteuning en begeleiding van andere mensen, kan je soms spanningen voelen tussen wat je beroep aan persoonlijke kwaliteiten vraagt en wat jij in dienst van je beroepsuitoefening wilt inzetten. Professionele dilemma's, die min of meer onoplosbaar zijn, en steeds weer terug komen, kunnen te veel van je gaan vergen. In zo'n situatie kan een supervisietraject ondersteuning bieden. Hierbij ligt de focus op de integratie van het professionele handelen (de eisen die vanuit de professie aan het handelen gesteld worden in de interactie met de andere mens) en de (on)mogelijkheden en persoonlijke grenzen van jou als hulpverlener.

In een intakegesprek inventariseren we de thema's of dilemma's, waar je in de uitoefening van je beroep tegenaan loopt. Na dit gesprek beslissen we of we samen verder willen werken.
Gedurende de 8 volgende bijeenkomsten, diepen we deze thema's verder uit. We onderzoeken de tegenstellingen en spanningsvelden, zonder direct te willen veranderen, omdat de richting die goed is voor jou, zich pas in het gesprek kan gaan ontwikkelen. Na de vierde bijeenkomst plannen we een moment van bezinning: wordt het duidelijker, komen de belangrijke elementen boven?
In het tiende gesprek maken we de balans op: waar sta je nu, hoe ga je nu om met de professionele dilemma's waar voor je iedere keer gesteld ziet.


Therapie
Er zijn situaties waarin je veel last hebt van spanningen, lichamelijke klachten zonder duidelijke fysiologische oorzaak, conflicten met je omgeving, gevoelens van eenzaamheid, depressieve gevoelens, burn-out. Je redt het niet meer met wie je bent en wat je geleerd hebt van je eerdere, vroegere ervaringen. Je hebt hulp nodig om op een andere manier met de moeilijke gebeurtenissen en pijnlijke ervaringen om te leren gaan.
Belangrijk is dan dat er een plek is, waar je zonder angst kunt onderzoeken wie je werkelijk bent, zowel je goede als je slechte kanten en eigenschappen, zonder bang te zijn om daarom veroordeeld te worden, zonder jezelf daarom te veroordelen. Om je diepste verlangens en dat wat je te kort komt of te kort bent gekomen bewust te worden en er een goede plek aan te geven. Om eerlijk te zijn over je gedachten en gevoelens over je zelf en andere mensen. Om te helen.

Voor een therapie kun je een afspraak maken voor een eerste gesprek, waarin we je persoonlijke vragen en problemen verhelderen. Na dit gesprek besluiten we of we verder gaan: jij op basis van je ervaringen tijdens dit gesprek, ik op basis van de mogelijkheden die ik ervaar binnen onze relatie, of de vraag past bij mijn competenties en of ik innerlijk toestemming heb en voel om samen met je te werken.
Deze trajecten laten zich moeilijk in een vast aantal bijeenkomsten plannen.

Intervisie
Samen met collega's leren met en van elkaar over het professionele handelen. In intervisie (groepen van 4 à 6 collega's) brengen per bijeenkomst één of twee deelnemers een professioneel probleem in. Dit kan een praktische vraag zijn als: 'hoe kan ik het beste met dit probleem omgaan?' , maar ook bijvoorbeeld een morele vraag: 'doe ik hier goed aan ?'.
Adviezen die gegeven worden, zijn niet zozeer de oplossingen die je zelf gevonden hebt, maar veel meer heel persoonlijk gemaakt voor degene die het probleem ingebracht heeft.


Trainingen
In trainingen kun je samen met anderen nieuwe vaardigheden aanleren en oefenen die nodig zijn om je beroep op een goede manier uit te oefenen. Hierbij valt te denken aan :
Interactie vaardigheden: duidelijk communiceren, feedback geven en ontvangen, omgaan met kritiek, je plek in durven nemen (assertieve vaardigheden).
Conflicten leren hanteren, onderhandelen in alledaagse situaties of op het werk.
Managementgesprekken (coaching, functionerings- en beoordelingsgesprekken, verzuimgesprekken
Adviesvaardigheden
Projectmatig kunnen werken
NLP vaardigheden
Etc.,etc.

Trainingen worden in-company gegeven.

Samen met de opdrachtgever worden de vragen of problemen in kaart gebracht en in samenwerking wordt een programma voor de deelnemers ontwikkeld.


Familieopstellingen volgens Hellinger
Soms blijven de thema's waaraan je gewerkt hebt je achtervolgen. Het lijkt alsof er geen antwoord of oplossing bij jezelf te vinden is. Dan is de kans groot dat je problemen te maken hebben met het familiesysteem waar je deel vanuit maakt. Hellinger ontdekte namelijk dat wanneer ergens in een familiesysteem iemand onrecht is aan gedaan, waardoor het systeem niet meer in evenwicht is, een ander of later komend familielid dit probleem wil overnemen zo om in het familiesysteem weer een bepaald soort evenwicht te creëren. Een opstelling kan ophelderen met wie of wat in je familie (je familie van herkomst of je huidige gezin) je 'verstrikt' bent geraakt en kan een nieuwe beweging op gang brengen.

Samen met Miriam Vlems-Pennings van Umida te Breda, geef ik workshops Familieopstellingen en organisatieopstellingen. Voor data, plaats en kosten zie Agenda.


Organisatieopstellingen
In Nederland is vrijwel iedereen wel ergens met onderwijs verbonden; we hebben allemaal op school gezeten, onze kinderen zitten op school, we volgen cursussen en trainingen om ons verder te ontwikkelen en voor sommigen is het de plek waar ze werken als leerkracht, docent, trainer, coach, directeur, medewerker.

In het onderwijs komen verschillende systemen en systeemdynamieken bij elkaar. Er is allereerst een schoolorganisatie waar systemische achtergronden een rol kunnen spelen bij problemen. Daarnaast is er sprake van een onderwijssysteem, en een politiek-maatschappelijke systeem (locaal, regionaal, landelijk). Ook de leerlingen en studenten brengen hun eigen systeem mee naar school en niet zelden zien we dat ook de ouders systemisch een goede plek moeten innemen. Kortom, binnen organisatieopstellingen vormt het onderwijs een complex gebied.

Vanuit een gezamenlijke interesse voor deze dynamische wereld van het onderwijs heb ik een werkplaats gevormd met Lyke ter Braak en Allard de Hoop.
In deze werkplaats willen we de verhelderende werking van opstellingen in het onderwijsveld (breed genomen) onder de aandacht brengen.
We richten ons m.n. op vragen die werk- en organisatie gerelateerd zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, leren en ontwikkelen.


Onderwijsopstellingen
Soms is de afdeling waar je werkt chronisch overbelast, of leven er sluimerende conflicten waar steeds niets aan gedaan wordt.
Het verloop of het ziekteverzuim kan zonder duidelijk aanwijsbare oorzaken hoog zijn of het is eigenlijk niet duidelijk wie de leider is van het team of de afdeling. Ook kun je vragen hebben over wat je eigen plek is in het team of de afdeling waar je werkt, wat maar niet duidelijk wil worden.
Je kunt worstelen met de vraag 'blijven of weggaan' zonder dat je er verder mee komt.
Bij dit soort vragen lijkt er een systemisch ondergrond te zijn voor het probleem. Bij een systemisch probleem is de balans in het krachtenveld van de posities, die de organisatieleden ten op zichte van elkaar innemen, verstoord, vergelijkbaar met wat er kan spelen in familiesystemen.
Een opstelling kan verhelderen welke dynamieken er rond je thema of vraag spelen.


Consultatieopstellingen
In het werken met patiënten en cliënten (als coach, supervisor, adviseur, manager etc) lijkt het leer- of ontwikkelingsproces van de ander soms te stagneren.
Ook hier kan een systemische oorzaak voor zijn.
Het kan dan verhelderend werken om in een consultatieopstelling de dynamiek die speelt bij de cliënt of patiënt te verhelderen, zonodig ook in relatie tot jou als professional.
Dit vraagt in elk geval een (innerlijke) toestemming van de cliënt/patiënt en een respectvolle benadering van het systeem.
Vaak krijg je in een consultatieopstelling een inzicht in de dynamiek die er speelt bij je cliënt, waardoor een nieuwe interventie mogelijk wordt.

Bijscholingen systemische concepten voor supervisoren en coaches

(Deze bijscholing geef ik alleen in-company)

Zowel in de vragen die in de supervisie- of coachingstrajecten ingebracht worden als in het verloop van een supervisie(gesprek) spelen systemische invloeden een rol.

Zonder ze hier nader uit te werken kun je hierbij denken aan:

  • het verbindende veld
  • het persoonlijke en het collectieve geweten
  • principes (of ‘wetten’) in organisaties en families
  • dynamieken (verschijningsvormen van verstoringen met betrekking tot  de principes) in organisaties en families


Voor een supervisor kan het belangrijk zijn deze systemische invloeden te herkennen;  wanneer er sprake is van systemische verstrikkingen, die niet onderkend worden, kan het gevolg zijn dat het ontwikkelingsproces van de supervisant (coachee)  en/of het verloop van het coachings- of supervisieproces stagneert

In  deze nascholing leren coaches en  supervisoren de systemische invloeden in een vraag of in een werkrelatie te herkennen en te benoemen: je leert waarnemen met een systemische blik.
Verder maken ze kennis met de methodiek van opstellingen.

Hierbij gaat het om twee ingangen.

  • Ten eerste het ontdekken en uitwerken van welke mogelijkheden uit dit kennisdomein bruikbaar zijn in de eigen supervisiepraktijk.
  • Ten tweede kunnen de deelnemers aan de bijscholing hun eigen vragen rond supervisie inbrengen.


(Het gaat hierbij dus vooral om consultatie- en supervisieopstellingen. In overleg met de groep kunnen  ook vragen of thema’s ingebracht worden die een relatie dragen met het familiesysteem waar je deel van uit maakt).

Deze scholing omvat twee dagen, waarin steeds in de ochtend meer conceptuele en competentiegerichte onderwerpen en werkvormen gebruikt worden en in de middag meer procesmatig gewerkt word m.b.v. supervisieopstellingen.